Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau - taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama prekių užsakymo (toliau - užsakymas) ir/ar prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau - sutartis), sudaromos tarp UAB "Audiolitas", veikiančios pagal bendrovės įstatus, internetinės parduotuvės www.Audiolitas.lt (toliau - Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau - Pirkėjas) dalis, supažindinanti Pirkėją su Pardavėjo elektroninės parduotuvės (toliau - e. parduotuvė) prekių pirkimo-pardavimo ir/ar paslaugų teikimo sąlygomis.
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
1.1.1. Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;
1.1.2. Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;
1.1.3. Visi juridiniai asmenys;
1.1.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.2. Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje.
1.3. Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pasirinkus prekę, ji dedama į krepšelį. Kai prekė jau krepšelyje, pasirenkama apmokėti ir užpildomi bei pateikiami registracijos duomenys. Pirkėjui pateikus registracijos duomenis, nurodomi papildomi komentarai/kontaktai. Pirkėjas patvirtina pristatymo ir apmokėjimo duomenis. Pirkėjas patvirtina užsakymą. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia prekių ir/ar paslaugų apmokėjimo duomenis. Pirkėjas naudodamasis elektronine bankininkyste apmoka užsakytas prekes ir/ar paslaugas bankiniu pavedimu į Pardavėjo siųstame el. laiške nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą arba sumoka už prekes pristatymo metu. Pirkėjo pervestas pinigines lėšas įskaičius Pardavėjo atsiskaitomoje sąskaitoje, Pardavėjas pradeda vykdyti prekių ir/ar paslaugų užsakymą.
1.4. Pirkėjo/Pardavėjo pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono nr., el. pašto adresas, a. s. Nr. ir kt.) yra naudojami tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti. Šie duomenys negali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims, išskyrus LR įstatymų numatytus atvejus.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
1.6. Prekių ir/ar paslaugų aprašymai bei instrukcijos Pardavėjo pateikiami lietuvių kalba. Kai kurie prekių aprašymai ir/ar instrukcijos yra verstiniai iš prekės gamintojo šalies kalbos, todėl ne visada tapatūs prekių gamintojo pateikiamiems originalo kalba.
1.7. Dėl atskirų prekių sertifikatų Pirkėjas privalo tiesiogiai kreiptis į gamintoją. Šiuo atveju Pardavėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, pateikia visus jam žinomus prekės gamintojo rekvizitus, reikalingus prekės sertifikatams gauti.
 
2. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą iš Pardavėjo el. parduotuvės kataloguose pateikiamų.
2.2. Pirkėjas pareiškia, kad naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Elektroninės prekybos taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
2.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, Pirkėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pardavėją per 24 (dvidešimt keturias) valandas Pardavėjo rekvizituose nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjui nepranešus tinkamai apie duomenų pasikeitimą, Pardavėjas užsakymą vykdo paskutiniais jam žinomais Pirkėjo duomenimis. Šiuo atveju, Pirkėjas praranda teisę reikšti bet kokias pretenzijas dėl užsakymo vykdymo, netinkamo vykdymo ir/ar nevykdymo. 
2.4. Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
2.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes.
2.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo asmens, registracijos ir užsakymo duomenų. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo duomenimis.
2.7. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.
 
3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Jeigu registracijos, užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
3.2. Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo registraciją, vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
3.3. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ir/ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, sumokėti pinigai grąžinami per 3 (tris) darbo dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui bankiniu pavedimu į Pirkėjo sąskaitą banke. Šiuo atveju prekės pristatymo ir grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
3.4. Už prekes ir/ar paslaugas perkamas/užsakomas iš Pardavėjo, Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis. Tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, Pirkėjas turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į el. laiške nurodytą Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka Pirkėjui ir atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
3.5. Esant Pirkėjo įsiskolinimui, įsiskolinimo išieškojimui Pardavėjas turi teise pasitelkti trečiuosius asmenis ir/ar perduoti duomenis apie Pirkėjo nemokumą tretiesiems asmenims. Šiuo atveju išieškojimo išlaidos tenka Pirkėjui.
3.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
 
4. PREKIŲ PRISTATYMAS
 
4.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
4.2. Prekės  gali būti pristatomos „Lietuvos paštu" arba kurjerių tarnyba „DPD Lietuva“.
4.3. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.
4.4. Standartinis prekių pristatymo laikas siunčiant prekes „Lietuvos paštu“ yra nuo 2 (dviejų) iki 5 (penkių) darbo dienų nuo pinigų už prekes gavimo. Kai kurių prekių pristatymo laikas gali būti ilgesnis (dažniausiai ilgesnis), tai reiškia, jog prekė turi atkeliauti tiesiai iš gamintojo, kas atitolina prekės išsiuntimo laiką.
4.5. Prekių pristatymo laikas siunčiant kurjerių tarnyba 1-5 dienos nuo pinigų už prekes gavimo arba nuo užsakymo patvirtinimo (mokant grynais atsiimant prekes).
4.6. Prekių pristatymo kaina visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje užsakant prekių iki 90€ yra 1,9-4 € su PVM. Ši suma Pardavėjo el. parduotuvės prekių kataloguose nėra įskaičiuota į prekių kainą. Užsakant prekių virš 90€ – pristatymas nemokamas.
 
5. GARANTIJA PREKĖMS

5.1. Prekėms Pardavėjas suteikia iki 2 (dviejų) metų (arba jei prie parduodamos prekės nurodyta kitaip) garantinį aptarnavimą. Garantinio aptarnavimo laikotarpio pradžia sutampa su prekės perdavimo Pirkėjui data.
5.2. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu, Pirkėjas turite teisę į nemokamą įsigytos prekės defektų (trūkumų) šalinimą, kilusį dėl gamintojo kaltės, su sąlyga, kad laikomasi gamintojo garantinių sąlygų. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantija galioja likusį garantinio aptarnavimo laiką.
5.3. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik pateikus prekės pirkimo dokumentą ir Pirkėjo prašymą Pardavėjui dėl prekės priėmimo garantiniam aptarnavimui, su išsamiu defekto apibūdinimu. Prekės serijinis numeris turi atitikti nurodytą pirkimo dokumentuose. Prekė turi būti pilnos komplektacijos kaip buvo parduota. Garantija netaikoma jei yra korpuso pažeidimai, yra skysčių patekimo žymių, garantinės plombos yra pažeistos.
5.4. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į arba iš techninės priežiūros centrų, apmoka Pirkėjas.
5.5. Prekių gamintojas gali prekėms suteikti ir ilgesnį garantinį aptarnavimą. Pasibaigus Pardavėjo suteiktam garantinio aptarnavimo terminui, Pardavėjas neatsako už gamintojo suteiktos garantijos sąlygas ir/ar jų vykdymą.
 
6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" nuostatos.
6.2. Jei prekę norite grąžinti dėl mūsų kaltės (gavote ne tai, ką užsakėte; gavote brokuotą prekę), susisiekite su mumis tel. +370 608 41000 arba kontaktuose nurodytu el. paštu. Mes suderinsime su Jumis tolimesnius veiksmus – arba išsiųsime Jums analogišką prekę, arba grąžinsime Jums pinigus. Tokiu atveju prekių gabenimo išlaidas padengsime mes (Pardavėjas).
6.3. Be rimtos priežasties prekę galima grąžinti per 14 darbo dienų (išskyrus akcijos ir užsakomas individuliai prekes), tačiau tik tada, jei prekės įpakavimas nepažeistas. Nepažeidę originalaus įpakavimo Jūs turėsite supakuoti prekę ir atsiųsti ją mums adresu nurodytu kontaktuose. Mes gavę prekę ir ją patikrinę grąžinsime Jums pinigus į Jūsų nurodytą sąskaitą per 3 darbo dienas. Tokiu atveju prekių pristatymo ir gražinimo išlaidas padengiate Jūs (Pirkėjas).
6.4. LR teisės aktai numato, kad sudarius pirkimo - pardavimo sutartį su fiziniu asmeniu (Pirkėju) pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, jis turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu: info@audiolitas.lt arba paštu, registruotu laišku, adresu: Pašilės g. 6A-18, 20194 Ukmergė) per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos (kai parduodama prekė) ir/ar per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos).
 
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Visos sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo galioja iki visiško įsipareigojimų pagal jas įvykdymo.
7.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis e. parduotuvės paslaugomis.
7.3. Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
7.4. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.
8. Pardavėjo rekvizitai

UAB "AUDIOLITAS"
Įmonės kodas: 301819952
PVM mokėtojo kodas: LT100004231310
Adresas korespondencijai: Pašilės g. 6A-18, LT-20194 Ukmergė

Bankas: AB "Swedbank"
Banko kodas: 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT107300010109532858

Tel.: +370 608 41000
el.paštas: info@audiolitas.lt